Không giấy tờ

  1. Mất sổ nenkin                                                             ==> Làm lại được ==> Phí: 1 Triệu (Dùng để Lấy Nenkin lần 1.)
  2. Mất Giấy thông báo quyết định cấp tiền Nenkin ==> Làm lại được ==> Phí: 1 triệu  (Dùng để Lấy Nenkin lần 2 )
  3. Mất Gensen Chosyu Hyo                                          ==> Làm lại được ==> Phí; 1 triệu  (Dùng để Lấy Nenkin lần 3 )
  4. Không có giấy tờ gì, trốn ra ngoài, về nước truớc thời hạn ==> Đều có thể lấy lại được nenkin ==> Liên hệ
Comments